OBCHODNÍ PODMÍNKY
Porozumění mysli z. s.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), které upravují právní vztahy vznikající při prodeji vstupenek na Konferenci mezi Prodávajícím a Kupujícím.

 

2. DEFINICE

2.1 Pro účely těchto VOP se stanovují následující definice:

2.1.1 Konferencí se rozumí konference Nasloucháme srdcem 2024, jež proběhne dne 24. až 26.5. 2024 v Kongresovém cenu Praha a jež pořádá Prodávající.

2.1.2 Kupujícím se rozumí osoba, jež s Prodávajícím uzavírá Smlouvu, jejíž obsah se řídí těmito VOP.

2.1.3 Kontaktem se rozumí e-mail info@naslouchamesrdcem.cz

2.1.4 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2.1.5 Prodávajícím se rozumí spolek Porozumění mysli z. s., IČO 070 03 838, se sídlem Emilie Floriánové 2834/9, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná pod sp. zn L 13389 vedenou u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

2.1.6 Smlouvou se rozumí závazek mezi Prodávajícím a Kupujícím, na základě které Kupující od Prodávajícího nakupuje zboží či služby dle těchto VOP.

2.1.7 Spotřebitelem se rozumí osoba, která uzavírá Smlouvu s Prodávajícím a není podnikatelem.

2.1.8 Stránkami se rozumí internetové stránky https://naslouchamesrdcem.cz/.

2.1.9 VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky Prodávajícího.

 

3. INFORMACE PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY

3.1 S ohledem na to, že Smlouva může být uzavírána se Spotřebitelem, dovolujeme si přehledně uvést následující informace:

3.1.1 Cena a platba. Cena je uvedena u konkrétní položky na Stránkách, přičemž nedochází ke přizpůsobování ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování.

3.1.2 Kodexy chování. Prodávající není vázán žádnými kodexy chování.

3.1.3 Odstoupení od smlouvy. Informace, které se týkají nemožnosti odstoupit od Smlouvy, jsou uvedeny v čl. 9 VOP.

3.1.4 Jazyk smlouvy. VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce a Smlouva se taktéž uzavírá v českém jazyce.

3.1.5 Komunikace a doručování. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí, že mu Prodávající může doručovat na adresu elektronického kontaktu, kterou uvede v rámci procesu sjednávání Smlouvy.

3.1.6 Mimosoudní řešení sporu. V případě, že jste Spotřebitelem, máte právo využít tzv. mimosoudního řešení sporu. Bližší informace o tomto řízení najdete v odst. 13.2 VOP.

3.1.7 Stížností a řešení sporů. Bližší informace, které se týkají způsobu řešení stížností a sporů jsou uvedeny čl. 13 VOP.

3.1.8 Totožnost a kontakty. Kontakty a identifikační údaje Prodávajícího jsou uvedeny výše v odst. 2.1.3 VOP.

3.1.9 Trvání smlouvy. Smlouva se uzavírá na dobu určitou.

3.1.10 Záloha. Prodávající po Kupujícím neuplatňuje žádnou zálohu.

3.1.11 Způsob uzavření smlouvy. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, a to na dálku prostřednictvím Stránek či e-mailu, a to s použitím komunikačních prostředků na dálku, s čímž uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí. Náklady, které jsou s tím spojené, si obě strany nesou sami. Smlouva je pak archivována u Prodávajícího, přičemž Kupující k ní nemá přístup.

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1 Kupující může zakoupit vstupenky na Konferenci na základě Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.

4.2 Smlouva může být uzavřena následujícím způsobem:

4.2.1 Kupující zvolí příslušnou vstupenku na Konferenci, vyplní na Stránkách objednávkový formulář, při jehož odeslání souhlasí s obsahem těchto VOP. Zasláním potvrzení ze strany Prodávajícího se považuje Smlouva za uzavřenou;
nebo

4.2.2 Smluvní strany uzavřou Smlouvu v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu, přičemž přílohou takové Smlouvy budou tyto VOP.

4.3. Ve vztahu k uzavírání Smlouvy platí, že:

4.3.1 Kupující se zavazuje uvádět při sjednání Smlouvy pouze pravdivé a úplné informace.

4.3.2 Smluvní strany vylučují modifikované přijetí nabídky k uzavření Smlouvy, tedy Smlouva nemůže být uzavřena přijetím s dodatkem či odchylkou; takové právní jednání se považuje za nový návrh.

4.3.3 Smluvní strany vylučují závaznost a platnost jiných obchodních podmínek, než jsou tyto VOP;

4.3.4 Prodávající není povinen Smlouvu uzavřít.

 

5. OBSAH SMLOUVY

5.1 Zakoupením vstupenek na Konferenci vzniká právo Kupujícího zúčastnit se Konference, popřípadě právo na stream z hlavního programu Konference online. Veškeré detaily o Konferenci, včetně informací o začátku, konci, programu, místu a lokalitě, jakož i dalších informací a pokynů jsou uvedeny na Stránkách.

5.2 Vstupenka je nepřenosná, přičemž Kupující nemá nárok na převedení vstupenky na třetí osobu bez souhlasu Prodávajícího.

5.3 Pro vyloučení pochybností platí, že Prodávající negarantuje program Konference, který se může změnit, stejně tak jako případní řečníci či další parametry. Prodávající si vyhrazuje upravit parametry Konference bez povinnosti informovat Kupujícího.

5.4 Kupující bere na vědomí, že účast na doprovodném programu může být z kapacitních důvodů omezena, přičemž Prodávající negarantuje možnost Kupujícího se ho zúčastnit.

5.5 Kupující se zavazuje účastí na Konferenci dodržovat pravidla slušného chování a pokyny Prodávajícího či jím pověřených osob, stejně tak pravidla areálu, ve kterém je Konference pořádána. Kupující se zavazuje nenarušovat hladký průběh Konference.

5.6 Kupující bere na vědomí, že zakoupením vstupenek souhlasí s tím, že Prodávající bude na Konferenci pořizovat kontextuální fotografie, které nebudou určeny k identifikaci účastníků a audiovizuální záznam Konference. Pořízené fotografie budou využívány pouze v nezbytné míře pro účely propagace Konference a Prodávajícího na sociálních sítích a internetu.

 

6. DORUČENÍ VSTUPENEK

6.1 Vstupenky na Konferenci budou doručeny prostřednictvím adresy pro elektronickou komunikaci uvedenou při sjednání Smlouvy, a to po uhrazení příslušné ceny.

 

7. ZÁZNAM KONFERENCE

7.1 V případě, že si Kupující spolu se vstupenkou na Konferenci zakoupí záznam konference, zavazuje se Prodávající zpřístupnit po skončení Konference záznam, jakmile bude celý záznam konfernence zpracován a bude zaslán na e-mail, který byl zadán při koupi, přístup.

7.2 Kupující bere na vědomí, že pro využívání záznamu je nezbytné disponovat kvalitním připojením k internetu a poslední verzi internetových prohlížečů, které umožňují přehrávat audio či audiovizuální obsah, či otevírat soubory zejména s příponou .pdf a běžnými formáty, které se užívají v rámci kancelářského softwaru. V případě odlišných požadavků na kompatibilitu či interoperabilitu bude Kupující informován přímo na Stránkách.

7.3 Digitální obsah je poskytován ve sjednané kvalitě s tím, že pokud nebude  nedomluveno jinak, budou v případech, kdy to povaha produktu či služby umožňuje, poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné pro uchování si vlastností, a to po sjednanou dobu, nebo dobu 2 let, popřípadě po dobu, po kterou to lze rozumně očekávat. Pakliže aktualizace nebude provedena v přiměřené době, nevzniknou práva z vadného plnění.

7.4 Kupující bere na vědomí, že funkčnost záznamu může být omezena, přičemž bližší informace jsou uvedeny na Stránkách.

7.5 Kupující se zavazuje užívat záznam z konference pro vlastní účely a zavazuje se, že jej nebude sdílet se třetími osobami.

 

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Cena vstupenek na Konferenci je uvedena na Stránkách. Veškeré ceny jsou uvedeny konečné (bez DPH i s DPH).

8.2 Cena může být hrazena:

8.2.1 bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího, který je uveden v platebních instrukcích či na faktuře, kterou Prodávající obdrží v potvrzujícím e-mailu; nebo

8.2.2 bezhotovostně prostřednictvím platební karty;

8.2.3 prostřednictvím platebních bran ThePay nebo Comgate.

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Kupující bere na vědomí, že Konference se odehrává v určitém a konkrétním termínu, přičemž v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

10. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

10.1 Práva z vadného plnění se řídí Občanským zákoníkem a tímto článkem.
10.2 Za vadnou věc je považována taková věc (produkt nebo služba), která:

10.2.1 neodpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

10.2.2 není vhodná k účelu, pro který jej Kupující požadoval a s nímž Prodávající souhlasil, přičemž Prodávající výslovně upozorňuje na prohlášení, jež je uvedeno v odst. 10.2. VOP níže;

10.2.3 není dodána s ujednanými příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži;
nebo

10.2.4 není vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu používá, a to i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování v daném odvětví;

10.2.5 množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, neodpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;

10.2.6 není dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;

10.2.7 neodpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením Smlouvy.

10.3 Pro vyloučení pochybností berete na vědomí, že vadou věci není skutečnost, že se Kupujícímu obsah Konference či záznamu nelíbí.

10.4 Veškeré vady je Prodávající povinen odstranit v případě, že se objeví do 24 měsíců od uzavření Smlouvy. Pokud se vada projeví do 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to povaha věci nebo vady nevylučuje. Tato doba pak neběží po dobu, po kterou nemůžete věc užívat za předpokladu, že došlo k vytknutí.

10.5 Samotnou vadu můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše.

10.6 Pokud má věc vadu, může Kupující požadovat:

10.6.1 její odstranění, nebo
10.6.2 dodání nové věci bez vady

pokud není požadovaný způsob odstranění vady nemožný s ohledem na význam vady, hodnotu věci bez vady. Stejně tak má Prodávající právo vadu neodstranit v případě, že je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

10.7 Reklamaci Prodávající vyřídí bez odkladně, nejpozději do 30 dní od jejího uplatnění. V případě digitálního obsahu nebo digitální služby se Prodávající zavazuje vadu odstranit v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo digitální služby a k účelu, po nějž jste takovou digitální věc požadovali.

10.8 Pokud Prodávající odmítne vadu odstranit, uplyne lhůta k reklamaci, vada se projeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo Kupující nabyde oprávněného pocitu, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží, může Kupující požadovat:

10.8.1 Slevu z ceny; nebo
10.8.2 Odstoupit od smlouvy. Odstoupit od Smlouvy však Kupující nemůže v případě, že je vada věci nevýznamná (přičemž se má za to, že vada věci není nevýznamná).

10.9 Pakliže Kupujícímu svědčí právo z vadného plnění, má právo i na náhradu účelně vynaložených nákladů, a to do měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady. Pakliže tuto lhůtu Kupující nedodrží, nemá na tyto náklady nárok.

 

11. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ŠKODY

11.1 Prodávající v maximální možné míře povolené zákonem vylučuje svoji povinnost k náhradě újmy, která může Kupujícímu v souvislosti se Smlouvou či účasti na Konferenci vzniknout.

 

12. PRÁVNÍ REŽIM

12.1 Tyto VOP a Smlouva, která podle VOP vznikne, se řídí českým právem, a to zejména Občanským zákoníkem, a to v případě, že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek. Touto volbou práva nejsou dotčena příslušná ustanovení zákona, který chrání Spotřebitele.

 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ

13.1 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory smírně. Pakliže se nepodaří případný spor řešit smírně, sjednávají si smluvní strany příslušnost českých soudů, které bude věc řešit podle českého práva.

13.2 Mimo postup uvedený v předchozích odstavcích máte jako Spotřebitelé samozřejmě právo využít mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, k jehož řešení je příslušná Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

13.3 V případě, že nejste z České republiky, můžete se obrátit na Platformu pro řešení on-line sporů na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, popřípadě se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, jež je kontaktním místem dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

14. SALVÁTORKSÁ KLAUZULE

14.1 V případě, že vyjde najevo, že některé ustanovení VOP či Smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůli Smluvních stran neúčinným nebo jakkoliv neaplikovatelným, nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (např. z důvodu změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení VOP či Smlouvy.

14.2 V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení jiným ustanovením tak, aby byl zachován a naplněn účel VOP či Smlouvy.

 

15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů se řídí zásadami zpracování, jež jsou umístěny zde https://naslouchamesrdcem.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju/.

 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Kupující na sebe přebírá nebezpeční změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

16.2 Prodávající je oprávněn postoupit práva založená Smlouvou na třetí osobu.

16.3 Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2024